کنگره سوم حزب مشروطه ایران

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران

    حزب راست میانه سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره سوم حزب مشروطه ایران   بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگر با شما گفتگو می‌کنم. تشکیل این کنگره‌ها صرفاً بخاطر این نیست که به مسائل ایران پرداخته شود بلکه، بیشتر مجال می‌دهد که با دوستانمان تجدید عهد بکنیم و ارتباطات را نزدیک‌تر بکنیم چرا […]

Scroll Up