کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران

      قطعنامه کنگره چهارم حزب مشروطه ایران   پس از ده سال کوشش و مبارزه برای پایه گذاری حزبی که در براندازی رژیم جمهوری اسلامی نیروئی کارساز، و در نو ساختن فرهنگ و سیاست و جامعه ایرانی پیشتاز باشد، حزب مشروطه ایران چهارمین کنگره خود را در حالی برگزار می کند که دورنمای […]

Scroll Up