کنفرانس امریکائی حزب مشروطه ایران

قطعنامه در حقوق اقوام و مذاهب ایران

    قطعنامه در حقوق اقوام و مذاهب ایران کنفرانس امریکائی حزب مشروطه ایران، لوس آنجلس، ۷-۸ ژوئن ۲۰۰۳ از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعافت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق […]

Scroll Up