کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران(کنفرانس هوشنگ وزیری)

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران(کنفرانس هوشنگ وزیری)

    قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (کنفرانس هوشنگ وزیری) پاریس ۲۷ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۰   بحران فزاینده رژیم اسلامی در چند ماهه گذشته به ابعادی رسیده است که اکنون مستقیما امنیت ملی ایران را تهدید می کند. امروز مردم ما نه تنها با منظره آشنای ازهم گسیختگی همه سویه کشور، بلکه با […]

Scroll Up