اعضای شورای مرکزی


ماده ۲۰ اساسنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) – شورای مرکزی از سوی کنگره و از میان اعضای آن انتخاب می‌شود و وظایف آن به قرار زیر است:
۱ ) هماهنگ کردن و اداره عمومی حزب و آنچه که از حدود صلاحیت و توانایی شوراهای شاخه‌ها بیرون است.
۲ ) نظارت بر رعایت و اجرای منشور و اساسنامه و تصمیمات کنگره.
۳ ) رفع اختلافات و رسیدگی به شکایات درحزب.
۴ ) نمایندگی حزب در مراجع گوناگون و در جاهایی که از حد شاخه‌ها بالاتر است.
۵ ) نظارت بر تشکیل شاخه ها و صدور اعتبارنامه برای آنها و کوشش درگسترش حزب.
۶ )  اخراج اعضای حزب پس از رسیدگی توسط کمیسیون بررسی پنج نفری با حضور  هموندی که ادامه عضویت او به زیان مصالح حزبی تشخیص داده شده است. اگر هموند مورد نظر دو بار به فاصله دو هفته به دعوت کمیسیون ویژه حاضر نشود رسیدگی غیابی خواهد بود. 
۷ ) انحلال شاخه‌ها به موجب اساسنامه.
۸ ) برگزاری کنگره.
۹) اداره رسانه‌های حزب مانند گپسرا و رسانه‌های الکترونیک.

اعضای شورای مرکزی

 

دبیر کل

آقای خسرو بیت‌اللهی

معاون دبیر کل

دکتر نادر زاهدی

دکتر حسین یزدی

آقای امیر صدری
 

آقای شایان آریا


 رایزنان حرب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

دکتر شاهین فاطمی

آقای فواد پاشائی

دکتر خسرو اکمل

 


مشاور اقتصادی

دکتر حسن منصور