بیانیه ایران گرایان درباره نگرانی‌های این روزها

  ما سازمان‌های امضاکننده این بیانیه فارغ از گرایش‌های سیاسی، قطعاً در یک‌سخن هم‌اندیش هستیم و آن این است که ایران، کشوری برآمده از چند قوم و قبیله نیست. ایران کشور یک ملت به نام ملت ایران است. همه ایرانیان از هر تیره، گویش، دین و جنسیتی، همچنان که در سختی‌ها و رنجه‌ای میهنمان شریک هستند، در بهره‌وری از نعمات و مزایای آن نیز باید دارای بخت‌های برابر باشند. باورمند به تفکیک ملت ایران به اکثریت و اقلیت در هیچ قالبی نیستیم و آن را خلاف مفهوم شهروندی و عدالت اجتماعی می‌دانیم. یکپارچگی ایران، حاکمیت ملی و لزوم دولت مقتدر و فراگیر در کشور، از اصول غیرقابل‌چانه‌زنی ما بوده و خواهد بود و این‌ها را خط سرخ ایران دوستان راستین می‌دانیم.

ملت رنجدیده و سختی‌کشیده ایران، هم‌میهنان گرامی‌مان

همچنان که احتمالاً از سیر رخدادها و فضای رسانه‌ای دریافته‌اید، برنامه‌های هدف‌دار و درازمدتی از سوی برخی کانون‌های قدرت جهانی در راستای پراکنده‌سازی ایرانیان و خدشه‌دار نمودن یکپارچگی ملی در دست اجرا می‌باشد. طرح‌های دامنه‌دار و هوشمندانه‌ای زیر نام «حقوق اقلیت‌های قومی»، «مسئله ملیت‌ها»، «آموزش به زبان مادری» و «پیکار با حکومت فارس‌ها» در همین پیوند، چندین سال است که وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ما را نشانه رفته‌اند.

کانون‌ها و محافلی که خواب بالکانیزه کردن ایران را دیده‌اند، از تنش‌ها و دشمنی‌های قومی و مذهبی در کشورهایی همچون عراق، سوریه، لیبی و افغانستان، الگویی برای ایجاد چالش‌های قومی در ایران ساخته‌اند و ابزارهای تبلیغاتی خود را در این راستا بکار گرفته‌اند. برخلاف این کشورها که درسده‌های نوزده و یا بیست با دخالت مستقیم استعمار و به‌گونه‌ای قراردادی تشکیل‌شده‌اند، ایران کشوری است که در عصر کهن پدید آمده و در کوره‌راه‌های تاریخ، قوام‌یافته و با همدلی و همراهی ساکنان فلات ایران، روزگاران پرفرازونشیبی را سپری کرده است. ایران ما، با یک نشست‌وبرخاست نمایندگان ملل متحد رسمیت نیافته که اکنون نیز با تحریکات برخی از آن‌ها، موجودیت خود را از دست بدهد. حاکمیت در ایران تقسیم‌ناپذیر است و حکومت مطلوب بیشتر ایرانیان نیز نه بر پایه ساختاری قومی – قبیله‌ای که بر بنیاد یک دولت ملی و مقتدر می‌باشد.

ورشکستگی اقتصادی کشور، استبداد سیاسی، فقر فرهنگی و معضلات بزرگ اجتماعی که ناامیدی گسترده جامعه ایرانی را به همراه داشته، زمینه‌هایی برای رشد و گسترش گرایش‌های قومی- قبیله‌ای در کشور ایجاد نموده که هرچند محدودند ولی خطرناک و مسموم می‌باشند. شوربختانه، برخی جناح‌های حکومتی در کشور نیز برای در فشار گذاشتن جناح‌های دیگر، وارد این بازی زشت و ایران ستیزانه شده‌اند تا شرایط کشور را از بد به بدتر بکشانند. تضعیف کردن ارکان هویت ایرانی، حاکمیت یکپارچه ملی و وفاق ملت ایران در رقابت‌های قدرت خواهان در درون نظام را محکوم و مردود می‌دانیم و در برابر آن می‌ایستیم.

از سوی دیگر، اخیراً، گفتگوهای نگران‌کننده‌ای درباره این اصول بنیادین و غیرقابل‌چانه‌زنی در برونمرز را نیز گواه بوده‌ایم. ایرانیان، مصاحبه‌های چهره‌های نامدار خود با رسانه‌های بیگانه را رصد می‌کنند و از آنان چشم‌انتظارند تا دقت و توجه ویژه‌ای در پاسخ‌گویی به سخنان و پرسش‌های موذیانه آن رسانه‌ها، داشته باشند. کم‌توجهی مصاحبه‌شونده در این‌گونه گفتگوهای رسانه‌ای، میهن دوستان را دچار نگرانی و ناامیدی می‌نماید و برخی از مردم ممکن است آن را به مماشات و کوتاه آمدن بر سر مقوله‌های حیاتی همچون وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور تعبیر نمایند. پیرو همین نگرانی، باید افزود که جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج همیشه فارس مانند همه نقاط کشورمان، از اجزای جدانشدنی مام میهن هستند و به‌صرف سیاست‌های غلط و تحریکات حکومت کنونی ایران در منطقه، نمی‌توان درباره مالکیت این جزایر و اعمال حاکمیت ایران بر آن‌ها، چانه‌زنی نمود و یا با واژگان بازی نمود.

ما سازمان‌های امضاکننده این بیانیه فارغ از گرایش‌های سیاسی، قطعاً در یک‌سخن هم‌اندیش هستیم و آن این است که ایران، کشوری برآمده از چند قوم و قبیله نیست. ایران کشور یک ملت به نام ملت ایران است. همه ایرانیان از هر تیره، گویش، دین و جنسیتی، همچنان که در سختی‌ها و رنجه‌ای میهنمان شریک هستند، در بهره‌وری از نعمات و مزایای آن نیز باید دارای بخت‌های برابر باشند. باورمند به تفکیک ملت ایران به اکثریت و اقلیت در هیچ قالبی نیستیم و آن را خلاف مفهوم شهروندی و عدالت اجتماعی می‌دانیم. یکپارچگی ایران، حاکمیت ملی و لزوم دولت مقتدر و فراگیر در کشور، از اصول غیرقابل‌چانه‌زنی ما بوده و خواهد بود و این‌ها را خط سرخ ایران دوستان راستین می‌دانیم.

پاینده ایران

سازمان‌ها به ترتیب حروف الفبا:
جبهه ملی – تشکیلات آمریکا
جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای
جنبش پایداری مرز پرگهر
جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی
جنبش «ما هستیم»
حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
نهاد مردمی
و شماری از پان ایرانیست‌های برونمرز